Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

Een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, is voor elke (basis)school verplicht. De MR bestaat qua aantal uit minimaal vier leden, voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders wordt gekozen. Een MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is daarna weer herkiesbaar.

De MR draagt zorg voor het overleg tussen en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen: dit is in het belang van het goed functioneren van de school met al haar doelstellingen. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het onderwijskundige en organisatorische beleid van de school.

Voor de MR is een reglement vastgesteld waarin de samenstelling van de raad, de verkiezingen van de leden, de werkwijze en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In het reglement is bepaald voor welke besluiten de instemming of het advies van de MR nodig is. De MR kan ook ongevraagd advies geven en voorstellen doen. Het vergaderrooster is vastgesteld op één keer per zes weken. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school. In de schoolkalender staan de vergaderdata van de MR. Na de vergadering vindt u -nadat de notulen zijn vastgestelddeze in zijn geheel terug op de website van de school www.kc-het ijzerenkind.nl (hieronder).

De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Zij bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven) binnen de school. Voor elk schooljaar maakt de MR een jaarplan. De communicatie met de directie is open en daar waar nodig woont deze de vergaderingen bij. De directie voert namens het College van Bestuur het overleg met de MR. Op verzoek van de directie of op verzoek van de MR kan het College van Bestuur de directie ontheffen van de taak om een bespreking namens het College van Bestuur te voeren. Op verzoek van de MR voert het College van Bestuur in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de MR vergaderingen.

Personeelsgeleding:

- Joyce Schreurs

- Arjan Senden

- Anita de Jonge

- Marjol Andriessen

Oudergeleding:

 

Notulen

2017-2018

2016-2017