Contact

 

 Adresgegevens

 

Kindcentrum Het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28
5246 GB Rosmalen
 
 073 822 51 00
 info@kc-hetijzerenkind.nl

 

 Management, secretariaat, staf

 

Directeur: Mw. Tinka Hurkmans

Teamleider onderbouw: Mw. Jolanda Clerkx

Teamleider bovenbouw: Mw. Alette van de Liefvoort

Administratie: Mw. Jacqueline Kievits

Secretaris medezeggenschapsraad: Dhr. Arjan Senden

Vertrouwenspersonen: Mw. Moniek de Bie & Mw. Rineke van der Meeren

Locatiemanager kinderopvang: 

 

Contactformulier

 

Via onderstaand formulier kunt u vragen of opmerkingen insturen.

Het formulier wordt verstuurd naar het secretariaat.

 

Contact in geval van nood

 

Uitsluitend in het geval van een zeer uitzonderlijke en acute situatie waarin u de school buiten reguliere tijden toch direct moet bereiken, kunt u een noodnummer bellen. Bijvoorbeeld in het geval van een overlijden in het gezin of het moeten melden van een coronabesmetting van uw kind. Als u de school niet kunt bereiken in zo'n situatie kunt u bellen met:

  0628140577

U wordt verzocht om eerst te proberen contact te krijgen met de leerkracht van uw kind via de app.

 

Klachtenregeling

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De interne vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

· Bestuurs-vertrouwenspersoon voor ouders:
Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl

Bestuurs-vertrouwenspersoon voor medewerkers:
Mevrouw Magda van der Meijden, tel. 06-38162598 of mail naar vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl

· Externe vertrouwenspersonen: Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl)
Mevrouw Irma van Hezewijk (voor ouders), tel. 06-54647212 of mail naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Mevrouw Annelies de Waal (voor ouders), tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

De heer Bart van Summeren (voor medewerkers), tel. 06-83693709 of mail naar bartvansummeren@vertrouwenswerk.nl
 

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.


2. Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over school-organisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, dan kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur:

· Stichting Signum
De heer drs. J.W. Heijmans (voorzitter)
Postbus 104, 5240 AC Rosmalen
Tel.: 073 850 78 00


Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:

· Stichting KOMM
Mevrouw mr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Tel.: 06 158 849 73

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt uw klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl