Leerplicht & Verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de leerplicht en over het aanvragen van verlof.

 

Algemeen

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf jaar wordt. We verwachten natuurlijk wel dat het kind in groep 1 dagelijks naar school gaat. Mocht uw kind moeten verzuimen, dan gaan we ervan uit dat u ons hiervan vóóraf op de hoogte stelt.

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen volledig leerplichtig. Dan mogen we slechts bij hoge uitzondering toestemming verlenen voor verlof. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u wettelijk gezien geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur. Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wél eerst toestemming vragen aan de directeur. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 

Voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties mogen wij bijna nooit verlof geven, zelfs niet voor een dag. 

Dat is uitsluitend mogelijk als door het beroep van een van de ouders beslist geen vakantie kan worden opgenomen binnen één van de reguliere schoolvakanties. In zo’n geval moet u dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring.

 

Bijzonder verlof wegens gewichtige omstandigheden

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij ziekte. Ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk, uitvaart of jubileum. De Leerplichtwet staat ook verlof toe voor feesten gerelateerd aan godsdienst of levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden zijn:
 • verhuizing (vuistregel: 1 dag);
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (vuistregel: maximaal 2 dagen);
 • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders (vuistregel: 1 dag);
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders (vuistregel: 1 dag);
 • als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging);
 • ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. Periode in overleg met de directeur. Bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad. Periode in overleg met de directeur. Bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk;
 • verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is;
 • verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Graden in verwantschap:

 • 1e graad: ouders;
 • 2e graad: grootouders, broers en zussen;
 • 3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen);
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

 

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden. Een leerling krijgt geen verlof tijdens carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

 

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • bij ziekte moet de school dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het de school van te voren informeren;
 • voor bijzonder verlof moet de directeur vooraf toestemming geven;
 • verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd;
 • bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar!

In uitzonderlijke situaties zal de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en het gezin. Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke of schadelijke situatie wordt voorkomen, met andere woorden in het belang van het kind en/of het gezin is. Voor het aanvragen van bijzonder verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u het aanvraagformulier invullen.

U kunt de verlofaanvraag voor uw kind ook digitaal versturen per e-mail of via het formulier onderaan deze pagina.

 

Voorkom misverstanden: stel tijdig uw vragen!

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school of met de leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot boetes. Dat geldt ook voor frequent te laat komen.

Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

De school controleert dagelijks de aanwezigheid van leerlingen en houdt bij wanneer leerlingen afwezig zijn, te laat komen en wat de reden is. We nemen contact op met ouders indien leerlingen niet afwezig worden gemeld en niet op school verschijnen. Ouders worden geïnformeerd wanneer melding zal worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Hieraan voorafgaand vindt altijd eerst één of meerdere gesprekken plaats met de ouders.

 

Vakantieverlof

De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot verlenen van extra verlof. U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vakantieverlof mag alleen worden toegekend als u aantoonbaar door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie kunt. Bijvoorbeeld als u seizoensgebonden werk doet of als u in een eigen bedrijf met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Een werkgever of accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen. De directeur beslist of uw kind hiervoor extra vrij krijgt van school. De directeur mag uw  kind hiervoor maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit. Vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en pas daarna eventueel de boeking te regelen. Een boeking die al is gedaan geldt namelijk niet als argument het verlof toe te kennen.

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt.

U kunt deze aanvraag slechts één keer per schooljaar doen. De leerplichtambtenaar controleert doelgericht op ongeoorloofd verlof vlak voor of na schoolvakanties. Vakantieverlof kan dus niet aangevraagd worden om eerder (ook niet een dag of middag) op vakantie te willen gaan, ook niet wanneer u een reis of tickets aangeboden hebt gekregen van iemand anders. 

Vakantieverlof kunt u uitsluitend schriftelijk en met een uitgebreide onderbouwing aanvragen. De aanvraag moet tijdig (uiterlijk 8 weken voor aanvang van de gewenste datum) zijn ingeleverd om zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken. Denk aan het bijvoegen van bewijs zoals een werkgeversverklaring of accountantsverklaring.

 

Verlof voor externe ondersteuning (tijdens schooltijd)

Soms heeft een kind voor een langere periode frequente ondersteuning nodig van een hulpverlener zoals een psycholoog of logopedist. Wanneer deze externe ondersteuning écht niet anders dan tijdens schooltijd mogelijk is, kunt u hier verlof voor aanvragen. U kunt dit uitsluitend schriftelijk doen met de onderbouwing van de noodzaak en dat er beslist geen andere mogelijkheid is dan dat de behandeling tijdens schooltijden moet plaatsvinden. U kunt het verzoek indienen bij onze zorgcoördinatoren (intern begeleiders).

 

Topsport

Het komt voor dat een kind met bijzondere talenten op het gebied van sport geregeld een deel van de lessen moet verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen formele vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school wel afspraken maken met ouders over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11d). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks, bij voorkeur bij het begin van het schooljaar, worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. Uitgangspunt van de school is dat de schoolontwikkeling (waaronder de leerresultaten) niet mogen lijden onder deelvrijstelling om topsport te beoefenen. De school heeft dit beleid vastgelegd.

 

Bezwaar

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Na eventuele afwijzing van het bezwaar is er beroep mogelijk bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Tegen besluiten die worden genomen door de directeur, bijvoorbeeld over vrijstelling van schoolbezoek, kan bij hem bezwaar worden gemaakt. Bij afwijzing staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Klachten over een leerplichtambtenaar kunnen worden ingediend bij de gemeente 's-Hertogenbosch.

U kunt contact opnemen met de directie van de school of met Bureau Leerplicht indien u informatie wilt of vragen heeft. Het telefoonnummer van Bureau Leerplicht is 073-6155840.

 

Webformulier voor het aanvragen van bijzonder verlof