Medezeggenschapsraad


Elke basisschool en VO-school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit minimaal vier leden, voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders wordt gekozen. Een MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is daarna weer herkiesbaar.

De MR draagt zorg voor het overleg tussen en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen. Dit is in het belang van het goed functioneren van de school met al haar doelstellingen. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het onderwijskundige en organisatorische beleid van de school.

Voor de MR is een reglement vastgesteld waarin de samenstelling van de raad, de verkiezingen van de leden, de werkwijze en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In de Wet Medezeggenschap Scholen is bepaald voor welke besluiten de instemming of het advies van de MR nodig is. De MR kan ook ongevraagd advies geven en voorstellen doen.

Het vergaderrooster is vastgesteld op één keer per zes weken. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school. Op de schoolkalender staan de vergaderdata van de MR. Nadat notulen van een vergadering zijn vastgesteld, worden deze geplaatst op de website.

De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel van de school. Zij bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven) binnen de school.

Voor elk schooljaar maakt de MR een jaarplan. De communicatie met de directie is open en de directie neemt deel aan (gedeelten van) MR-vergaderingen. 

Jaarverslag MR 21-22

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

 
Personeelsgeleding:
  • Marith Arnold
  • Angelique Deenik
  • Sonja Wouters
  • Arjan Senden (secretaris)

Oudergeleding:

  • Erwin Nachtegaal (voorzitter)
  • Selinde Vetkamp
  • Rieke Beekwilder
  • Iris Verlinden
 

Vastgestelde notulen van MR-vergaderingen

 

Vergaderrooster schooljaar 2022-2023

 

Vergaderrooster schooljaar 2021-2022

Notulen MR 20-01-2022.docx

  • Maandag 14 maart 2022

Notulen MR 14-03-2022.docx

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

Het IJzeren Kind valt onder het Bevoegd Gezag van Signum Onderwijs. Het College van Bestuur van Signum voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad namens alle scholen, de GMR. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

De GMR heeft drie werkgroepen ingesteld, waarin scholen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een personeelslid en/of ouder. De werkgroepen fungeren als klankbord en adviseren de GMR over te geven adviezen en instemmingen aan het College van Bestuur. De voorzitters van de werkgroepen en GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.