Onderwijs

 
Waardengericht onderwijs

Op KC Het IJzeren Kind kiezen we voor waardegericht onderwijs. Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Waardegericht onderwijs is onderwijs dat bewust bepaalde waarden en normen stimuleert. Ze wil dat kinderen deze waarden en normen leren kennen. Dat ze deze ervaren en er consequenties uit leren trekken voor het eigen gedrag.Waardegericht onderwijs kan plaatsvinden binnen het kader van bepaalde vakken (bijvoorbeeld de Vreedzame School), maar vindt ook vakoverstijgend plaats. Waardegericht onderwijs werkt de hele dag door in ons pedagogische en didactische handelen.

Onze waarden komen terug in onze missiestatement: Kindcentrum het IJzeren Kind: IJzersterk in ontwikkeling

S: sociaal

T: toegewijd

E: enthousiast

R: reflectief

K: kritisch

 

Breinleren

In ons onderwijs maken we gebruik van breinvriendelijk leren. Leren is vanuit het brein gezien het vormen van nieuwe sterke contacten tussen hersencellen: neurale netwerken. Dit geldt zowel voor het leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden als het vormen van attitudes. Het  ABC-principe ondersteunt dit proces.

Hierbij staat de A voor Autonomie, de B voor Betekenisvol en de C voor Coöperatief.

Klik hier om onze gehele visie te downloaden